ORGANIZING COMMITTEE

 
 

Honorary Chairs

Chang-Fa Yang, NTUST
Hsi-Tseng Chou, NTU

Honorary Co-Chair

Ding-Bing Lin, NTUST

International Advisory Committee Chair

Kin-Lu Wong, NSYSU

International Advisory Committee Co-chair

Wen-Shan Chen, STUST

General Chair

Tzyh-Ghuang Ma, NTUST

General Co-Chair

Chow-Yen-Desmond Sim, FCU

TPC Committee Chair

Shih-Yuan Chen, NTU

TPC Committee Co-Chair

Wen-Jiao Liao, NTUST

General Secretariat

Wen-Jiao Liao, NTUST
Yen-Sheng Chen, NTUT

Publication Chair

Yen-Sheng Chen, NTUT

SPC Chairs

Takeshi Fukusako, Kumamoto Univ., Japan
Jui-Han Lu, NKMU

Finance Chair

Chao-Hsiung Tseng, NTUST

Exhibition & Sponsor Chair

Su-Chuan Chen, NDU

Local Arrangement Chair

Wen-Jiao Liao, NTUST

Poster Chair

Kun-You Lin, NTU